Våra behandlare

Alla behandlare på PrataMera är legitimerade psykologer och psykoterapeuter som arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendepsykologi) och andra evidensbaserade behandlingsmetoder. Av dem kan du få hjälp med bland annat stress, oro, ångest, nedstämdhet och depression, självkänsla eller sömnproblem. Du kan läsa mer om dem, vilka fler specialområden de har samt enkelt boka en tid här nedan.

Kajsa Oehm

Kajsa Oehm

Legitimerad psykoterapeut och beteendevetare
Det är viktigt för mig att skapa en trygg och inkluderande terapeutisk miljö där du kan känna dig bekväm att växa och utvecklas. Genom att skräddarsy mina strategier och metoder efter dina specifika behov strävar jag efter att motivera dig till förändring. Med omfattande erfarenhet av att hantera olika typer av utmaningar inom både primärvård och psykiatri tillämpar jag en kreativ metodik i mitt arbete för att stötta dig i din personliga utveckling. Jag tar emot samtal på svenska, engelska och tyska.
Specialområden
Beroendeproblematik, medberoende, skärmberoende, stress, ångest
Bild kommer inom kort

Sima Svenhamn

Legitimerad psykoterapeut och socionom
I min behandling erbjuder jag dig stöd med värme, förståelse och professionell vägledning som leder till förändring. Jag tror på tillit och acceptans där vi, tillsammans, kan utforska, förstå våra upplevelser och lidande. Jag har erfarenheter av att arbeta inom psykiatri, primärvård, mellanvård samt föräldrasamtal. Jag tar emot samtal på svenska och persiska.
Specialområden
Stress, oro, ångest, utmattning, depression, trauma
Dimitra Lazaridis

Dimitra Lazaridis

Legitimerad psykolog
Mitt behandlingssätt är individuellt anpassat, lyhört och samarbetsvilligt för att möta just dina unika behov och mål. Jag strävar efter att skapa en miljö där du känner dig trygg att öppet dela dina tankar och känslor. Genom att etablera en förtroendefull relation önskar jag kunna uppmuntra dig till att utforska nya perspektiv och känna dig motiverad att göra de förändringar som du önskar. Mina tidigare erfarenheter omfattar arbete inom habilitering för barn och vuxenpsykiatri, där jag har arbetat med både individuell och gruppbaserad behandling. Jag tar emot samtal på svenska, engelska och grekiska.
Specialområden
Depression, ångest och oro, livskris, NPF, trauma, våldsutsatthet, anknytningsproblem
Amelie Nise Ullenius

Amelie Nise Ullenius

Legitimerad psykoterapeut och socionom
Jag månar om att vara varm, inkännande och engagerad. Som behandlare är jag aktiv och närvarande. Det är viktigt att terapirummet är en trygg plats där vi kommer framåt i vårt arbete. Jag möter dig som bland annat upplever ångest, nedstämdhet, höga prestationskrav, låg självkänsla, relationssvårigheter och stress. Jag tar emot samtal på svenska.
Specialområden
Ångest, nedstämdhet, relationssvårigheter, låg självkänsla, höga prestationskrav och stress
Anna Sonrei

Anna Sonrei

Legitimerad psykoterapeut och socionom
I min behandling fokuserar jag på dina grundläggande känslomässiga behov och hur du förhåller sig till dessa. Vi undersöker vad som händer i dina tanke-, känslo- och handlingsmönster och hur vi kan förändra dessa så att du mår bättre. I behandlingsprocessen kommer vi sträva efter att börja läkprocessen, så att vi minskar dina problem i närtid. Jag har erfarenhet från både primärvården, specialistpsykiatrin och egen verksamhet. Jag tar emot samtal på svenska.
Specialområden
Stress, ångest och utmattning, trauma, anknytningsstörningar, emotionell instabilitet
Kaisa Hope

Kaisa Hope

Legitimerad psykolog
I min behandling så är självklart den enskilda personens bästa i fokus. Jag använder mig av en mängd olika verktyg beroende på problemområde. Jag strävar efter att vara lyhörd, bekräftande och möta personen där personen är i sin process. Jag har en bred och lång erfarenhet som psykolog, allt från barn till vuxna, företagshälsovård till mödrabarnhälsovård. Jag tar emot samtal på svenska och engelska.
Specialområden
Stress och utmattning, nedstämdhet och depression, kris och trauma, självkänsla
Isabel Åsebring Salinas

Isabel Åsebring Salinas

Legitimerad psykolog
Jag jobbar tillsammans med dig för att hitta ett behandlingsmål och riktning i vår kontakt. Jag arbetar med KBT och kan erbjuda olika behandlingar inom en rad områden såsom ångest, nedstämdhet och stress. Jag strävar efter att du får känna dig hörd och delaktig i behandlingen och att du ska få verktyg. Jag har främst arbetat med vuxna patienter, och detta inom en rad olika områden såsom vårdcentral, psykiatri och habilitering. Jag tar emot samtal på svenska.
Specialområden
Ångest, oro, nedstämdhet, stress, sömn
Kim Adolfsson

Kim Adolfsson

Legitimerad psykoterapeut och socionom
Jag utgår ifrån att våra samtal ska vara ett samarbete där vi tillsammans utforskar just din situation och diskuterar och utvärderar olika tekniker för ett förbättrat välmående och ökad livskvalitet. Jag strävar mot att du under våra samtal ska känna det tryggt att kunna dela det som känns svårt för dig och att du ska få med dig verktyg att våga utmana tidigare beteendemönster eller tankemönster som hindrat dig i din vardag. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med olika områden, t.ex. nedstämdhet, oro, ångest, och sömnsvårigheter. Jag tar emot samtal på svenska och engelska.
Specialområden
Oro, stress, ångest, nedstämdhet, sömn och självkänsla
Sofia Lejonhufvud

Sofia Leijonhufvud

Legitimerad psykoterapeut och socionom
Min strävan är att försöka möta personen där hen befinner sig, och utifrån det skapa en gemensam förståelse för vad som är svårt för personen, utforma mål för behandlingen och fortsätta vägen framåt för att må bättre. Våra möten kommer genomföras med respekt och förståelse. Jag har tidigare erfarenheter från psykoterapi med vuxna inom primärvård, behandlingsarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin, samarbetssamtal med separerade föräldrar samt föräldrastöd. Jag tar emot samtal på svenska och engelska.
Specialområden
Stress, ångest, depression, svåra händelser, kriser
Kristina Nygaard

Kristina Nygaard

Legitimerad psykoterapeut och socionom
Det är centralt för mig att du känner dig hörd och förstådd utifrån din situation och dina behov. Att vi skapar en gemensam förståelse av vilka mål vi arbetar mot i terapin. Att det finns en ömsesidig transparens där det vi gör tillsammans blir begripligt, hanterbart och meningsfullt. Jag eftersträvar ett aktivt och samarbetsorienterat arbetssätt, med fokus på färdigheter, känslor och relationer. Jag tar emot samtal på svenska.
Specialområden
Sexuell beteendeproblematik, sexuell övergreppsproblematik, trauma
Annika Morin

Annika Morin

Legitimerad psykoterapeut och socionom
Personer jag hjälpt har beskrivit mötet med mig som varmt, engagerat och professionellt. Genom min tjugoåriga kliniska erfarenhet kommer jag tillsammans med dig fram till framgångsrika behandlingsupplägg som gör skillnad. Mina möten med människor med olika svårigheter, tillsammans med gedigen utbildning och yrkeserfarenhet, är min främsta styrka som medmänniska och terapeut. Jag tar emot samtal på svenska och engelska.
Specialområden
Ångest, stress, ätstörning, trauma
Fredrika Söderholm

Fredrika Söderholm

Legitimerad psykoterapeut och socionom
Min ambition är att du genom terapin ska hitta målsättningar, riktning och kompass, för att ta dig vidare till bättre mående. Omdömen om mig brukar vara lugn, varm, lyssnande, snäll och engagerad. Jag vill att du ska känna dig trygg att berätta vad just du brottas med, vilket jag möter med respekt utan värderingar. Har många års erfarenhet inom primärvård, första linjens psykiatri och elevhälsa. Har där mött människor i alla åldrar med en stor variation i problematik. Jag tar emot samtal på svenska och engelska.
Specialområden
Trauma, kris, stress och utmattning, självkänsla, beroende, och medberoende, relationsvåld sorg och ensamhet
Mattias Norlin

Mattias Norlin

Legitimerad psykoterapeut och socionom
Det är grundläggande i samtalen att känna dig förstådd och lyssnad på vilket är något att hela tiden sträva efter. Jag anser att det är centralt att arbeta för en förändringsprocess med specifika strategier för att uppnå det som är viktigt för just dig. Jag har beskrivits som lyhörd, strukturerad, pedagogisk, och lugn. Jag har erfarenhet av mångårigt arbete inom både primärvård och psykiatri vilket gör att jag har god erfarenhet av många olika typer av mående, diagnoser och problem. Jag tar emot samtal på svenska och engelska.
Specialområden
Trauma, generaliserad ångest (GAD), ångest och paniksyndrom, depression, låg självkänsla, och relationsvårigheter
Malte Johansson

Malte Johnsson

Legitimerad psykolog
Specialområden
Stress och utmattning, nedstämdhet och depression
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Paul George Johansson

Paul George Johansson

Legitimerad psykolog
Min utgångspunkt är alltid att identifiera det psykologiska problemet och att där hitta den behandling som är mest verkningsfull för den enskilda personen. Jag har särskild kunskap inom bland annat depression, sorgbearbetning, stress, utmattning och ångest. Jag har arbetserfarenhet från primärvård, psykiatri och företagshälsovård. Jag tar emot samtal på svenska och engelska.
Specialområden
Stress, ångestrelaterade tillstånd, nedstämdhet, utmattning och krisreaktioner
Eva Stenlund

Eva Stenlund

Legitimerad psykoterapeut och teologie kandidat
I våra möten strävar jag efter att vi tillsammans ska förstå vad som hindrar dig från att leva på det sätt som får dig att må bra och vad du behöver göra för att övervinna de hindren. För mig är det viktigt att du känner dig sedd och lyssnad på så att vi kan arbeta tillsammans för att du ska kunna skapa dig ett meningsfullt liv. Jag har en gedigen erfarenhet av att arbeta med människors psykiska hälsa. Mina specialistområden är stress/utmattning, depression, generell ångest och oro samt sömn. Jag tar emot samtal på svenska.
Specialområden
Stress och utmattning, nedstämdhet och depression, ångest och oro, generaliserad ångest (GAD), social ångest, panikångest, låg självkänsla, sömnsvårigheter och svårigheter att skapa goda och hälsosamma vanor
Ruth_Skantze

Ruth Skantze

Legitimerad psykolog
Mitt mål som psykolog är att tillsammans med dig hitta strategier som höjer livskvaliteten och att förändra mönster som utgör hinder i ditt liv. Att bidra med stöd för att ta sig igenom olika utmaningar i livet är för mig särskilt viktigt. Jag har tidigare arbetat hos andra digitala vårdgivare med olika former av ångest, depression, utmattningsrelaterade besvär, sömnproblem, funktionsvariationer, livskriser och relationsproblem. Jag tar emot samtal på svenska, tyska, engelska och spanska.
Specialområden
Ångest, depression, utmattning, sömnproblem, livskriser
Marie Louise Endre

Marie Louise Endre

Legitimerad psykoterapeut och socionom
Det är viktigt för mig att vara lyhörd för vilken behandlingsmodell du upplever speglar dina utmaningar på bästa sätt. Jag vill hjälpa dig att identifiera vilka utmaningar du har och hur vi kan bygga vidare på det som redan fungerar. I mina möten eftersträvar jag att man ska känna sig trygg i kontakten, och att du ska känna att vi är jämlika partners, vilket ger förutsättningar till bästa möjliga resultat. Jag har tidigare erfarenhet från psykiatri där jag främst arbetat med olika typer av ångesttillstånd utifrån beprövade metoder. Jag tar emot samtal på svenska.
Specialområden
Social fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD), trauma, depression
Mathias Anundsson

Mathias Anundsson

Legitimerad psykoterapeut och medicinsk kandidat i barn- och ungdomspsykiatri
Jag eftersträvar hjälpsamma möten, där en av mina viktigaste uppgifter är att finna förståelse för det personen bär med sig. Tillsammans hittar vi vägen till ett förbättrat mående. Min erfarenhet har byggts upp inte minst genom att träffa människor ur olika "walks of life", med olika psykiska besvär och hinder i livet. Jag tar emot samtal på svenska.
Specialområden
Depression, ångest, tvångssyndrom (OCD), social ångest och paniksyndrom
Karolina Lindgren

Karolina Lindgren

Legitimerad psykolog
Det är viktigt att du känner dig sedd och lyssnad till, samt får redskap och strategier för att vara nöjd med dig själv. Våra möten är respektfulla och utforskande för att hitta rätt behandlingsmodell för just dig. Jag uppskattar verkligen att samtala om svåra saker som kan har hänt under livet och att få möjligheten att få personer att växa oavsett ålder. Man blir aldrig för gammal för djupa samtal. Jag tar emot samtal på svenska.
Specialområden
Oro och ångestproblematik, depression, paniksyndrom, social ångest, trauma och sorgehantering och livskris
Bild kommer inom kort

Annica Johannesson

Legitimerad psykolog
Specialområden
Stress, utmattning, oro och ångest, depression
Tar emot samtal på
Svenska och engelska
Anna Kinnander

Anna Kinnander

Legitimerad psykolog
Jag arbetar utifrån KBT med fokus på att ringa in det som är svårast att hantera i livet, skapa förståelse och förändring inom det området. För mig är det viktigt att skapa en trygg samarbetskänsla där den jag möter är expert på sig och jag bidrar med kunskap och metoder för att göra konstruktiv förändring. Jag har arbetat med vanliga problemområden som ångest, stress, kris och har även arbetat en längre tid med ätstörningar. Jag tar emot samtal på svenska och engelska.
Specialområden
Ätstörningar, ångest, stress/utmattning, självkänsla

Andra behandlare du träffar hos oss

Erik Löfqvist
Erik Löfqvist
Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin
Mig kommer ni i kontakt med när specifika behov uppstår, där läkare behöver kopplas in. Har erfarenhet från arbete på vårdcentral med samarbete med samtalsmottagningen kring psykisk ohälsa samt arbete inom sluten/öppen psykiatri.

Vänligen observera att vi endast tar emot läkarbesök som gäller psykiska besvär, inte fysiska.
Sara Hickey
Kurator och programsamordnare
Jag strävar efter att förmedla hopp om att vi tillsammans kan hitta verktyg för att du ska kunna må bättre. För mig är det viktigt att lyssna in och ta mig tid att höra hela din berättelse och se dig som person. Min erfarenhet som behandlare kommer från både psykiatrin och primärvården där jag arbetat mycket med att hjälpa människor från olika kulturer och sociala situationer inom tex hederskontext eller HBTQI+. Jag tar emot samtal på svenska och engelska.
Specialområden
Utbildning inom rådgivande psykologi och har mångårig erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, HBTQI, ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar, hedersrelaterade frågor, sex och samlevnad, barn med NPF och trots

Behandlingsmetoder i korthet

Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en evidensbaserad terapiform som går ut på att du lägger märke till de tankar, känslor och beteendemönster du har (både medvetna och omedvetna) och sedan aktivt tränar på att förändra dem i olika vardagssituationer. Ofta ingår hemuppgifter i terapin. En hemuppgift kan bestå av fakta, så kallad psykoedukation, till exempel om hur hjärnan och kroppen fungerar och reagerar på rädsla eller stress, eller övningar i att tänka och agera på nya sätt i situationer som brukar trigga exempelvis stress eller ångest. KBT brukar ge goda resultat och är Socialstyrelsens främsta rekommendation för behandling av till exempel depression, ångest och stress-problematik. 

Vad är iKBT?

iKBT står för internetbaserad KBT och innebär KBT-behandling online, till exempel i form av ett terapi- eller självhjälpsprogram.  När du går ett iKBT-program får du kunskap om och förståelse för hur du tänker, känner och agerar, och gör hemuppgifter som till exempel handlar om att öva upp nya sätt att tänka eller agera i olika situationer. När du arbetar med ett iKBT-program har du regelbunden kontakt med en psykolog, psykoterapeut eller annan behandlare, som guidar dig, följer din utveckling och ger dig återkoppling på dina hemuppgifter. IKBT fungerar bäst för lindriga till måttliga psykologiska besvär och för personer som har förmåga (koncentration, ork, motivation) att läsa in information själv och som kan jobba relativt självständigt med hemuppgifter. Många uppskattar iKBT eftersom man kan förlägga sin “behandlingstid” till när och var det passar ens eget livspussel.  

Vad är Psykodynamisk terapi (PDT)?

Psykodynamisk terapi (PDT) är en evidensbaserad metod som går ut på att du ska få bättre förståelse för hur du fungerar i relation till andra och till dig själv, med syftet att minska dina psykiska symptom och även förebygga att de kommer tillbaka. Tillsammans med din psykolog eller psykoterapeut undersöker du ditt inre liv och hur det har formats av de nära relationer du haft under din uppväxt. Skillnaden mellan KBT och PDT är att KBT fokuserar på förändring du kan göra nu och framåt i tiden, medan PDT fokuserar på vad det är i ditt förflutna som har orsakat de psykiska besvär du upplever nu.

Vad är Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

ACT är en vidareutveckling av KBT och går ut på att du identifierar vad du egentligen känner är det viktigaste i livet och sedan tar konkreta steg i riktning mot det. En central del i ACT är att hitta ett accepterande förhållningssätt till de känslor och rädslor som vi som människor naturligt upplever och som ibland kan hindra oss från att leva som vi skulle vilja. Tillsammans med din psykolog övar du på att tillsammans med hindrande tankar och känslor ta små steg i riktning mot det liv du vill ha. 

Vad är interpersonell psykoterapi (IPT)? 

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en terapiform som fokuserar på hur de problem du har i relationer med andra bidrar till din psykologiska stress, och tvärtom; hur de psykiska besvär du upplever påverkar dina relationer. Grundtanken med denna evidensbaserade terapiform är att du kan minska dina psykiska besvär genom att hitta nya och bättre sätt att hantera de relationer som är viktiga i ditt liv.   

Vad är compassionfokuserad terapi (CFT)? 

Compassion, alltså medkänsla på svenska, är grunden i CFT, en evidensbaserad terapiform som går ut på att du övar upp din förmåga att visa medkänsla mot dig själv (och andra). Grundtanken är att självmedkänsla, det vill säga att du bemöter dig själv med värme och förståelse snarare än med kritik och en dömande hållning, kan minska skam, oro, ångest och stress och förbättra din självkänsla och ditt psykiska mående.  

Vad är mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)? 

MBSR är en gruppbehandlingsmetod som ofta används som ett komplement till annan terapi. Syftet med MBSR är att du lär dig uppmärksamma när stress uppstår för att kunna hejda den, och behandlingsformen innefattar ofta olika typer av övningar i medveten närvaro. MBSR har visat sig ge goda resultat vid psykiska besvär men brukar också användas i behandling av personer som har en allvarlig fysisk sjukdom, då med syftet att inte fresta på kroppen ytterligare med just stress.  

Vad är prolonged exposure (PE)? 

Prolonged exposure, det vill säga förlängd exponering, är en evidensbaserad KBT-metod som används vid PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) men också vid till exempel depression, missbruk och ångestproblematik. Terapin bygger på att undvikandebeteenden och felaktiga föreställningar om dig själv och världen håller både PTSD-symptom och traumarelaterad ångest vid liv och därför är viktiga att korrigera. Syftet med terapin är att du ska bryta de associationer du gör som triggar din ångest eller rädsla genom att utsätta dig för och stanna kvar i just dessa situationer eller tankar.  

Vad är dialektisk beteendeterapi (DBT)? 

DBT är en vidareutveckling av KBT. Syftet med denna evidensbaserade terapi är att du ska lära dig hantera känslor bättre, till exempel stå ut med och hantera känslosvängningar och stå emot impulser att skada dig själv.  Under terapin arbetar du och din behandlare med medveten närvaro, att stå ut i kris, relationer och känslor. DBT används främst för känslomässigt instabila personer och personer med självskadebeteenden, men fungerar effektivt även för missbruksproblem, depression, PTSD och ätstörningar.  

Vad är schematerapi (ST)? 

Schematerapi är en evidensbaserad terapiform som tillhör KBT-skolan, men med influenser från till exempel gestaltterapi och anknytningsteori. ST är särskilt användbar när man har tankar, känslor och beteenden som är problematiska, destruktiva och svåra att förändra på grund av erfarenheter från ens uppväxt. Schematerapi kan användas när vanlig KBT inte riktigt räcker till och är en effektiv behandlingsmetod när det gäller till exempel personlighetsstörningar, depression, ångeststörningar, ätstörningar och missbruk. 

Vad är metakognitiv terapi (MCT)? 

MCT är en evidensbaserad terapiform som fokuserar på själva tänkandet, i stället för tankarnas innehåll (vilket man gör i till exempel KBT). Grundtanken i MCT är att det inte är innehållet i dina tankar som är problemet, utan hur du förhåller dig till tankarna. Terapin går ut på att du ska lära dig att släppa fokus på tanken eller bara låta den vara där och i stället, här och nu, göra något du mår bra av, så att din ångest eller nedstämdhet minskar över tid. MCT används för att behandla exempelvis ångestrelaterad problematik, tvångssyndrom och depression. 

Läs mer om våra behandlingar och besvär

PrataMera erbjuder olika behandlingsmetoder, beroende på din problematik. Du kan läsa mer om dem under Våra behandlingar.

Inför ditt första kontakt med oss kan du även läsa mer och få en grundförståelse inom det området där du tror eller vet att du behöver hjälp med.

Här hittar du information om några vanliga områden:

Depression

Depression är en svårare och mer långvarig form av nedstämdhet.

Läs mer
Fobier (Specifik fobi)

En fobi innebär att man har en stark rädsla för något specifikt, t.ex. höga höjder, spindlar eller sprutor.

Läs mer
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Om du har GAD oroar du dig så mycket och ofta över det mesta att det hindrar dig i vardagen.

Läs mer
Hälsoångest (hypokondri)

Att lida av hälsoångest är att ha en överdriven rädsla för att vara eller bli allvarligt sjuk.

Läs mer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram