Personuppgiftspolicy

Allmänt

För att Pratamera Sverige AB (“Pratamera) ska kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänst behöver vi samla in och använda vissa personuppgifter. Genom denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilken information som samlas in, hur den informationen används, i vilken situation vi delar information och de val du kan göra avseende den informationen. Vi är naturligtvis måna om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (dataskyddsförordning) och annan lagstiftning vi måste rätta oss efter, däribland patientdatalagen.

De personuppgifter vi hanterar och hur vi samlar in dem

Pratamera inhämtar de personuppgifter som vi behandlar i första hand direkt från dig som patient. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig som mobiltelefonnummer, e-postadress och adress. Dessutom behöver vi personnummer för att kunna fastställa din identitet vid patientvård samt för journalföring.

  • I samband med vårdkontakt i form av exempelvis namn, adress, personnummer, patientjournaler.
  • Alla personuppgifter som framkommer vid kommunikation mellan Pratameras vårdgivare och dig som patient. Inkluderar även delade filer och meddelanden.
  • Vid bokning av tid till psykolog/terapeut behövs bl.a. e-post och telefonnummer.
  • Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du mejlar eller ringer
  • Vid besök på våra webbplats; trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
Vad använder vi dina uppgifter till

Behandlingen av dina personuppgifter har flera olika ändamål. De används för att kunna leverera de våra onlinetjänster till dig. Detta krävs för att kunna fullgöra avtalet mellan oss samt för att uppfylla de föreskrifter som finns kring säkerhet och andra lagstadgade krav. Detta innebär att du godkänner att information om din hälsa, överförs elektroniskt via bilder och ljud via krypterad videolänk, chatt, terapiprogram och via telefon, via Internet och till Pratameras personal.

Vi använder också dina personuppgifter för att kunna behandla dig och för att föra journal mm. Genom våra tjänster får du psykologisk behandling och konsultation. För att vi ska kunna ge dig en god vård behöver vi dina person- och hälsouppgifter, detta är lagstadgat när det t.ex. gäller journalföring. Vi behöver det dock också för att kunna administrera din vård eller det som berör dig i anslutning till vården du fått.

För att kunna upprätta och föra en kommunikation med dig behöver vi också tillgång till dina personuppgifter. Det kan röra sig om uppdateringar om hemsida, våra tjänster, support samt vissa övriga notifieringar. Detta görs för att kunna ge tillhandahålla dig tjänsterna samt i andra viktiga avseenden för Pratamera.nu. Denna kommunikation kan även ske via mejl och sms inför kommande bokade samtal.

Vi kan också använda en del uppgifter för att kunna kommunicera direkt med dig via marknadsföring. Det kan exempelvis handla om att ge aktuella erbjudanden av våra aktuella tjänster. Vi använder även personuppgifter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Det bidrar till att kunna erbjuda dig en bättre och mer lättillgänglig tjänst.

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Utgångspunkten vid all personuppgiftsbehandling som Pratamera utför är att respektera din integritet och dina rättigheter. I vissa fall har vi behov av att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners eller företag som behandlar uppgifterna för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden, och annan tredje part för att tillgodose ändamålen i våra tjänster.

Våra personuppgiftsbiträden är geografiskt baserade inom EU/ESS vilket innebär att dina uppgifter inte kommer att delas eller överföras utanför detta geografiska område. Alla underleverantörer agerar som personuppgiftsbiträden av dina personuppgifter och kommer att ha samma skyldigheter som Pratamera.   

Vi kan således komma att dela personlig information och andra uppgifter med underleverantörer för att bl.a. kunna:

  • Tillhandahålla våra webbaserade tjänster till dig
  • Hantera datalagring på externa servrar
  • Genomföra tidsbokningar
  • Kommunicera med dig via sms
  • Hantera din patientjournal på ett säkert sätt

Pratamera kan komma att dela med sig av dina uppgifter till andra mottagare om vi exempelvis enligt lag eller beslut från myndighet skulle vara skyldiga att lämna ut uppgifter. Det kan även bli aktuellt för att upptäcka eller uppmärksamma brottsliga aktiviteter, andra säkerhetsfrågor och tekniska problem.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter bara så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan. Framförallt gäller det under den tid du går i behandling hos oss. När du avslutat din behandling behöver vi ändå behålla dina personuppgifter enligt lag, detta gäller framför allt för fakturaunderlag (måste sparas i minst 7 år) och patientjournaler (måste sparas i minst 10 år). Personuppgifter som används vid bokning sparas i 12 månader efter din senaste kontakt med oss. Enskilda ärenden kan komma att lagras under längre tid om det krävs.

Dina rättigheter

Vi på Pratamera och våra underleverantörer är skyldiga att hantera dina personuppgifter enligt gällande lagar. Du har ,i enlighet med gällande lagstiftning, rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. För att underlätta för dig listar vi här de rättigheter som du har.

Information och tillgång till din personuppgifter
Du kan begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter på dig samt få information om hur dina personuppgifter behandlas och med vilka de delas. Du har rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära ut en loggkontroll av den åtkomst till uppgifter om dig som patient som förekommit. Du har även rätt att ta del av din journal. Pratamera kan i vissa fall, enligt patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, vara förhindrade att lämna ut uppgifter till dig.

Vi kommer att besvara en begäran från dig så snart vi har möjlighet och utan onödiga dröjsmål. Om det skulle krävas ovanligt lång tid eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer du att få information om detta. Det kan hända att vi behöver ytterligare information från om det krävs för bekräfta en identitet och säkerställa att rätt person vill ha tillgång till eller kontroll över de personuppgifter som efterfrågas.

Möjlighet att få rättelse av felaktig information
Det är naturligtvis av största vikt för oss att den information vi har om dig är korrekt. Om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga kan du vända dig till oss och be om att få dessa uppgifter rättade. Du kan även begära att information läggs till om något saknas, förutsatt att informationen är relevant utifrån ändamålet. Vi ansvarar för att underrätta dem som har tillgång till din uppgifter, att rättelse har skett. Vi kan också, utifrån din begäran, informera dig om vem/vilka som fått information om din rättelse.

Möjlighet att få information raderad
Vi kan i vissa fall radera dina personuppgifter och du kan höra av dig till oss om du har önskemål om detta. Vi kan radera dina uppgifter om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller om hanteringen av dina uppgifter enbart är samtyckesbaserat. Likaså kan vi radera dina uppgifter om du anser, efter en intresseavvägning, att det inte finns berättigade skäl som väger tyngre för vår personuppgiftshantering. Andra skäl till att radera dina personuppgifter kan om behandlingen av dem inte följt gällande rätt eller om en radering krävs för att följa en rättslig skyldighet.

Vi har inte möjlighet att alltid tillmötesgå en begäran om radering av personuppgifter. Det kan exempelvis vara när vi enligt lag är skyldiga att spara uppgifter. Om en radering blir aktuellt och genomförs kommer vi att underrätta dem som vi lämnat ut uppgifter till, att en radering skett. Vi kan även vid önskemål informera dig om vem eller vilka som fått tagit del av den informationen.

Invändningar
Du kan, med stöd av en intresseavvägning, invända mot att vi behandlar dina uppgifter. Om inte vi kan påvisa att det existerar tvingande, berättigade skäl som väger tyngre ska personuppgiftsbehandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling
Du kan höra av dig till oss för att begära att vår behandling av dina personuppgifter ska begränsas under den tid det tar för oss att kontrollera att uppgifterna är korrekta om du har bestridit detta. Du kan även i vissa andra fall begära en begränsning av vår hantering, exempelvis om vår behandling är olaglig eller om du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvarar rättsliga krav. Om personuppgiftsbehandlingen skulle begränsas får vi endast hantera dina uppgifter med ett samtycke från dig eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller för att skydda en annan fysisk/jurdisk persons rättigheter eller om det finns skäl som rör ett viktigt allmänt intresse.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Du har rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Dataskyddsombud

Patrik Jonasson, IT-säkerhetsbolaget.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram