Låg självkänsla

Självkänsla och självförtroende kan ibland vara lätta att blanda ihop. Självkänsla är den upplevelse du har om ditt egenvärde som person och den du är. Självförtroende handlar snarare om det du gör, det vill säga din upplevelse av din förmåga att göra och klara av saker. Om du har låg självkänsla kan det påverka ditt liv i stor utsträckning, till exempel hindra dig från att leva ditt liv som du vill eller göra det svårt att vara dig själv i relationer med andra. Att man har låg självkänsla behöver inte vara ett problem i sig, men kan göra dig extra sårbar för att utveckla psykisk ohälsa som till exempel ångest eller depression.

Symptom på låg självkänsla

Några vanliga symptom på låg självkänsla är att:
 • Du har negativa tankar om dig själv, som ”jag är värdelös”, ”jag duger inte”, ”ingen tycker om mig”
 • Du använder dig av kompensationsbeteenden, till exempel genom att överprestera i olika sammanhang eller göra allt för att få andras godkännande
 • Du har svårt för nära relationer av rädsla för att andra ska upptäcka hur dålig du är
 • Du har kontrollbehov
 • Du undviker gärna nya situationer eller situationer som du tror att du kan misslyckas i
 • Du har svårt att ta och hantera komplimanger och kritik
 • Du påverkas starkt vid misslyckanden
 • Du har lätt att känna avundsjuka och svartsjuka
 • Du vågar inte prova nya saker
 • Du är bekymrad över vad andra tycker
 • Känslor som oro, ångest, skuld, skam, ilska och nedstämdhet är vanliga

Behandling

Det finns god hjälp att få om du vill jobba med din självkänsla eller andra psykiska besvär. Främst handlar det om psykologisk behandling i form av KBT (Kognitiv beteendeterapi). Om du känner att du vill ha hjälp så tveka inte att höra av dig till oss på Pratamera eller till en annan vårdgivare, t.ex. din vårdcentral.   

Boka tid för samtalsterapi hos psykolog eller psykoterapeut 

Läs mer om vårt iKBT-program för bättre självkänsla 

Självförtroende

Om du historiskt har varit bra på vissa saker eller om du har fått höra av andra att du är bra på något så har du med största sannolikhet ett bra självförtroende på det området. Ett bra självförtroende är förknippat med det du gör och att du har en viss förmåga som att räkna matte, göra piruetter eller hantera sociala relationer (vara en god lyssnare, ha lätt för att knyta kontakter). Självförtroende kan också handla om mer allmänna förmågor, som att klara av att nå de mål man vill eller att klara sig ur knipor.

Ofta varierar ens självförtroende från situation till situation- man känner att man är “bra på” vissa saker men “dålig på” andra. Exempelvis kan du känna att du är bra på att spela pingis men usel på att prata inför grupp. Du kan alltså ha dåligt och bra självförtroende på samma gång. Ditt självförtroende kan också se olika ut under olika skeenden i livet och beroende på omständigheterna runt omkring dig. Självförtroende är föränderligt och går att träna upp.

Självkänsla

Självkänsla handlar om den övergripande bilden du har av dig själv och det värde du sätter på dig själv – oavsett vad andra tycker eller hur du presterar. Om du har hög självkänsla ser du oftast positivt på dig själv (jag är värdefull, jag är bra) medan en person med låg självkänsla har en mer negativ bild av sig själv (jag duger inte, jag är värdelös). Din självkänsla är också föränderlig och kan, precis som självförtroende, se olika ut under olika skeenden i livet. Däremot brukar det vara svårare att förändra sin självkänsla än sitt självförtroende.

Olika personer kan beskriva att de har låg självkänsla men ofta mena helt skilda saker. Alla människor har ju olika erfarenheter som påverkar vår uppfattning av oss själva, av andra och av omvärlden. Olika personer tänker också olika, har olika känslor och beter sig olika.

Prestationsbaserad självkänsla
En vanlig variant av självkänsla är prestationsbaserad självkänsla. Den innebär att just prestationer är avgörande för din upplevelse av ditt eget värde. Om du gör bra ifrån dig och får andras erkännande eller gillande (från föräldrar, lärare, vänner, lagkamraterna eller chefen) så upplever du att du duger för stunden. På längre sikt kan detta leda till en negativ spiral och bli en ständig jakt på prestationer och andras positiva omdömen. Vid misslyckanden eller kritik rasar världen ihop och leder till negativt tänkande, ledsenhet eller ångest, och ibland till utmattningssyndrom och depression.

Låg självkänsla ökar risken för psykisk ohälsa

Självkänsla är alltså kortfattat din egen upplevelse av ditt egenvärde. Vad effekten av dålig självkänsla blir ser väldigt annorlunda ut från person till person, eftersom alla är olika och har olika biologiska förutsättningar. Låg självkänsla behöver inte vara ett problem i sig, men kan göra oss sårbara för att utveckla psykisk ohälsa. 

Självhjälpsråd för dig med dålig självkänsla

Det finns god hjälp att få för dig som vill jobba med din självkänsla, t.ex.  iKBT-program eller samtalsterapi med en psykolog eller psykoterapeut.  

Dessa råd, som utgår från KBT-terapi, kan hjälpa dig om du vill jobba med dina besvär på egen hand: 

Ta reda på vilka tankar, känslor och beteenden du har 
Det första steget är att du själv förstår hur du tänker och reagerar i olika situationer. Skriv ned alla situationer du kan komma på där du upplever att din självkänsla hindrar dig, skapar obehag eller problem för dig. Skriv ned så många olika typer av situationer som du kan komma på: 

 • Vilken var situationen? Var befann du dig, vad gjorde du, med vem? 
 • Skriv ned de tankar som uppstod i situationen. Vilka negativa tankar hade du? 
 • Beskriv de känslor du upplevde. Ångest, skam, ledsenhet? 
 • Beskriv hur du hanterade situationen. Vilka beteenden använde du dig av? 

Välj ut situationer och hitta andra perspektiv 
Välj ut de situationer som är jobbigast eller som känns mest typiska för dina problem. Försök sedan vidga ditt perspektiv för just den situationen genom att ifrågasätta de tankar du skrivit ned. För att hitta andra perspektiv kan du använda frågor som:  

 • Hur vet jag att det är på det sättet?  
 • Blandar jag ihop tankar med fakta?  
 • Finns det några bevis som talar för eller emot?  
 • Är min tanke den enda förklaringen eller kan det finnas andra förklaringar?  
 • Hur skulle jag själv tänka om någon annan som var i samma situation?  
 • Drar jag förhastade slutsatser? 

Genom att skriva ned och reflektera över de tankar du har kan du skapa en viss distans till dem och därmed minska deras påverkan på dig – men du kan behöva öva på det, för det kan vara rätt knepigt.  

Förändra dina beteenden 
Vid låg självkänsla är det vanligt att man överpresterar, alltid försöker vara andra till lags eller har kontrollbehov. Det är också vanligt att man försöker undvika sånt som man är rädd att utsätta sig själv för, t.ex. att pröva nya saker eller att umgås med nya människor. För att få till en förändring behöver du börja bete dig på ett nytt sätt. Om du gör samma saker som du alltid gjort, d.v.s. beter dig på samma sätt som tidigare, kan ju ingenting bli annorlunda. 

För att förbereda din kommande träning, är det hjälpsamt att rangordna de situationer du beskrivit och som du upplever som jobbiga (se ovan). Uppskatta hur obehaglig varje situation är genom att ”sätta poäng” på dem mellan 0 och 100, där 100 är maximalt obehag. 

Träna på exponering  
Genom att utsätta dig (exponera dig) för situationer som skapar obehag kan du öva på att förändra dina beteenden, t.ex. att undvika vissa situationer. Utgå ifrån de situationer som du skattat runt 30, 40 i obehag och jobba dig uppåt.  Det bästa är att ta en nivå åt gången och kanske tillsammans med någon närstående du litar på i början. När du genomför övningarna ska du stanna kvar i situationen, trots det obehag, den osäkerhet eller ångest du känner, tills obehaget minskat rejält. Det är viktigt att du övar regelbundet flera gånger i veckan under några månaders tid. 

Träna på acceptans 
Acceptans innebär att du accepterar dina tankar, känslor och situationer exakt som de är, utan att ha en åsikt eller att värdera det du upplever. Genom att träna på att acceptera, eller snarare konstatera det du upplever, kan du minska den onda spiral som kan uppstå när du tänker negativt om det du upplever. 

Att acceptera innebär inte att du ska låta bli att hantera dina jobbiga tankar och känslor, eller acceptera vad som helst, men att kämpa emot leder ofta till en värre upplevelse. Det är ett långsiktigt jobb att förändra tankar och känslor, och ofta behöver man professionell hjälp i form av t.ex. iKBT eller samtalsterapi. 

Du kan själv träna på att stanna upp och observera det du tänker eller känner i olika situationer genom att fråga dig själv “Vad är det som händer i mig just nu?”. Lägg märke till olika tankar, känslor och kroppsliga fenomen. Försök att acceptera det du upplever oavsett vad det är.  Låt sedan tankarna passera och släpp taget om dem. 

Du hittar boktips om acceptans under bok- och lästips. 

Prata med någon 
Överlag är det viktigt att ha någon att ventilera svårigheter med. Om du har vänner och familj som du kan prata med, kan detta påverka ditt mående till det bättre, även om det kan kännas svårt eller du får känslor av skam.  

Bok - och lästips

Artiklar från Pratamera:
Ångestens funktion – hjälp att förstå varför du upplever ångest
Kortare information om ångest och vad det har för funktion för för dig. Används som regel alltid i en terapi och rekommenderas att du läser om du tänkt jobba med dina besvär på egen hand, om du har inslag av ångest.

Övervinn din ångest
Information om hur du ska utsätta dig för din ångest  på ett effektivt sätt samt undvika fallgropar. Bra att läsa om du vill jobba med dina besvär på egen hand.

Böcker:
Höj din självkänsla med kognitiv beteendeterapi
av Melanie Fennell

Innehåll

Självförtroende
Självkänsla
Risk för psykisk ohälsa
Självhjälpsråd
Bok- och lästips

PrataMeras Program

 • Korttidsprogram
 • Vid milda psykiska besvär
 • Kostnadsfri medverkan
 • Online
Till program
Vanliga frågor
Vad är självkänsla?
Självkänsla är en persons uppfattning om sin egen värdegrund och förmåga. Det handlar om att ha tillit till sin egen förmåga att hantera livets utmaningar och att se sig själv som en värdefull individ. En person med hög självkänsla har en positiv syn på sig själv och sina förmågor, vilket kan leda till ökad självtillit och lycka. Självkänsla kan påverkas av många faktorer, såsom barndomsupplevelser, sociala interaktioner och personliga prestationer.
Vad gör man åt dålig självkänsla?
För att förbättra självkänslan kan det vara bra att identifiera orsaken till problemet och jobba på att lösa dem. Att prata med en terapeut eller en annan professionell kan också hjälpa till att identifiera och bearbeta de underliggande känslorna. Andra sätt att förbättra självkänslan inkluderar att utmana negativa tankar, fokusera på personliga styrkor och framgångar, och arbeta på att acceptera och älska sig själv som man är.
Hur visar sig dålig självkänsla?
En person med låg självkänsla kan ha negativa tankar om sig själv och ifrågasätta sin egen förmåga. Det kan också yttra sig i att personen undviker sociala situationer eller inte tar för sig i olika sammanhang på grund av rädsla för att misslyckas eller bli avvisad. Andra tecken kan inkludera depression, ångest och bristande självförtroende.
Vad kan dålig självkänsla bero på?
Dålig självkänsla kan ha flera orsaker, såsom uppväxtförhållanden, tidigare trauman, bristande bekräftelse, mobbning eller jämförelse med andra. Negativa kommentarer eller konstant kritik kan också påverka självkänslan negativt. Att jämföra sig med andra och ständigt känna sig otillräcklig kan leda till låg självkänsla. Även sjukdomar som depression och ångest kan påverka självkänslan negativt.
Hur blir man säker på sig själv?
En viktig faktor för att öka sin självkänsla är att ta hand om sig själv på ett bra sätt, både fysiskt och mentalt. Det handlar också om att sätta upp realistiska mål och att bryta ner dem i hanterbara steg. Att acceptera sina styrkor och svagheter kan också hjälpa till att öka självkänslan. Att träna på att utmana negativa tankar och att fokusera på positiva egenskaper kan också vara till hjälp. Till slut är det viktigt att komma ihåg att det är en process, och att det är okej att ha goda och dåliga dagar.
chevron-downarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram