fbpx
En hög andel studenter upplever psykisk ohälsa
#

Nationella studier visar att en hög del av Sveriges yngre befolkning upplever psykisk ohälsa, däribland högskole- och universitetsstudenter. Dessa slutsatser har kunnat påvisats bl.a. genom studenthälsan i Malmö samt vid Sahlgrenska akademin. 

Resultaten från undersökningarna visar att en hög andel av de högskole- och universitetsstuderande upplever stress, har symptom på utmattning, ångest, depression samt känner oro för sitt studieresultat. Vid en jämförelse med de som är yrkesverksamma, visar undersökningarna att andelen med nedsatt psykisk hälsa är högre bland de studerande. I en ny sammanställning av den nationella folkhälsoenkäten uppger varannan studerande besvär med ängslan, oro eller ångest. Dock vet man inte om detta förändrats över tid utan där behövs det mer studier.

Regina Winzer säger enligt SVT:

– Vi vet däremot inte om det har skett en ökning av dessa besvär över tid. För att kunna uttala sig om detta krävs det återkommande nationella undersökningar av studenters hälsa och livsvillkor.

Patrik Hast, Verksamhetsansvarig på Pratamera.nu säger:

– Att börja plugga är för många en stor omställning. Det kan innebära att man får flytta ifrån tryggheten och sitt sociala umgänge och påbörja något nytt på annat håll. Det är inte ovanligt att uppleva en oro inför framtiden och möjligheten att få jobb på en osäker arbetsmarknad. Dessutom är det långt ifrån alltid lätt att få tag på bostad och den ekonomiska tryggheten är inte på topp.

Anna Kinnander, Psykolog, menar också att en del av detta är normala reaktioner:

– Att reagera på en omställning i livet är normalt, t.ex. en flytt, och oftast något som är övergående. Om problemen däremot kvarstår eller om kraven blir för många att hantera så är det viktigt att ta hjälp. Vid all psykisk ohälsa är det viktigt med tidiga insatser, då det kan göra väldigt stor skillnad. Dessvärre finns inte alltid den hjälpen att få.

Folkhälsomyndigheten menar att man måste pröva att ta ett samlat grepp för att kunna minska den psykiska ohälsan hos studenter. Psykologiska interventioner, på individ- och gruppnivå, kan vara ett effektivt verktyg för att minska psykisk ohälsa. Även insatser på organisatorisk och strukturell nivå är viktigt, och där kan man främja psykisk hälsa genom att skapa och utvärdera stödjande fysiska, sociala och akademiska miljöer.

 

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Related Posts

Leave a comment

18 − 15 =